Veien til golf kurs!
Vi arrangerer VTG kurs etter behov. Meld interesse her!
Kontakt oss:
Giske Golfklubb, Nørestranda 81, 6040 Vigra. E-post, post@giskegolf.no. Styreleder Egil Valderhaug, mobil 97670501.
Golfonline Logo
Brukernavn

Passord


Hjelp til login?
Glemt passord?
Startsida
Baneguide
Turneringer
Medlemsskap
Styre og komiteer
Klubbmester
Hole in One
Kontakt oss
Bildegalleri
Linker
Artikkel forfattere
Arkiv
Vedtekter for Giske Golfklubb
Publisert 22.09.2011 av ukjent
Her er vedtekten til giske golfklubb.
Vedtekter for Giske Golfklubb

§ 1 Formål
Giske Golfklubb er en selveiende og frittstående klubb, utelukkende for personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges ldrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF).

§ 2 Organisatorisk tilknytning
Giske Golfklubb er medlem av Norges ldrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF) gjennom Møre og Romsdal Idrettskrets og klubben er medlem av Norges Golforbund. Giske Golfklubb er lokalisert i Giske kommune og er medlem av Giske idrettsråd.

§ 3 Medlemmer
Alle som lover å overholde klubbens og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges ldrettsforbund, dets organisasjonsledd og medlemmers, samt klubbens lover og bestemmelser.

En søker kan ikke taes opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjene gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned og ikke skylde laget kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som lagets representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer en ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke taes opp igjen som medlem før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapets bringes til opphør ved strykning fra lagets side.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og fusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 7 Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg m.v. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelen.

§ 8 Inhabilitet
For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler, jfr. NlFs lov § 2-7

§ 9 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NlFs lov kapittel 11 (NlFs Straffebestemmelser)

§ 10 Årsmøtet
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i lokal/regional avis. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest i uke før årsmøtet avholdes. Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lov-/vedteksendring som ikke er oppført på sakslisten senest i uke før årsmøtet. Andre saker satt opp på sakslisten etter tidsfristen på 1 uke kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det, og når saken(e) inngår i vedtak om godkjenning av saksliste ved oppstart av årsmøtet.

§ 11 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

§ 12 Årsmøtets oppgaver
Arsmøtet i Giske Golfklubb skal:
1. Behandle klubbens årsmelding
2. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta klubbens budsjett
6. Bestemme eventuell endring av klubbens organisering
7. Velge:
Styrerepresentanter:
Leder for 1 år
2 styremedlemmer for 2 år.
2 vararepresentanter for 1 år
2 revisorer eller autorisert revisor
Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.
Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 vararepresentant.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov §2-11.

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgte som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsyret kan gi dispensasjon.

Personer som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgte som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettstyret kan gi dispensasjon.

§ 13 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming, Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§2-4 og 2-5.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§ 14 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingne.

§ 15 Styret
Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 2 vararepresentanter. Leder velges av årsmøte, de øvrige vervene fordeles mellom styremedlemmene ved styrets konstituering. Leder, nestleder, kasserer og sekretær er obligatoriske verv.
Styret skal:

1. Iverksette årsmøtenes og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser
2. Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
4. Representere klubben utad.

Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 16 Grupper/avdelinger
Klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.

§ 17 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Vedtektsendringer må godkjennes av ldrettsstyret og trer ikke i kraft før slik godkjenning foreligger. § 17 i vedtektene kan ikke endres.

§ 18 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag/klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 16. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til Møre og Romsdal ldrettskrets.

Ta kontakt for sponsoravtale Nordea Sparebanken Møre Ta kontakt for sponsoravtale Ta kontakt for sponsoravtale Ta kontakt for sponsoravtale